Comunitate în solitudine – expoziție prezentată în parteneriat cu Fundația Art Encounters, Timișoara, 15.09.2022 – 04.10.2022


Vernisaj – 15.09.2022 – 18:00


Atelier foto-video coordonat de Matei Bejenaru, organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și Design, 14-15 septembrie, 10:00-12:00


Proiectul “Community in the time of division” prezintă publicului, între 15 septembrie și 4 octombrie 2022, la sediul Fundației Art Encounters din Timișoara, expoziția “Comunitate în solitudine”, curatoriată de Andreea Căpitănescu, ce cuprinde lucrări realizate de Matei Bejenaru, Gabriela Mateescu, Andrei Mateescu, Liliana Mercioiu-Popa, Ghenadie Popescu, alături de două tinere absolvente ale Universității de Vest din Timișoara, Ana Maria Szollosi și Natalia Silaghi.


De asemenea, în zilele de 14 și 15 septembrie, între orele 10:00 și 12:00, va avea loc un atelier foto-video coordonat de artistul Matei Bejenaru, la sediul Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara.


Expoziția “Comunitate în solitudine” are ca temă centrală solitudinea și noile forme de-a fi împreună. În fața izolării forțate și ca răspuns imediat la o agresiune deschisă, artiștii invitați dezvoltă spații fizice și virtuale de întâlnire, dialog, revoltă și reflecție. Lucrările expuse evocă un timp și mediu specific, care ne-au marcat existența socială colectivă și individuală, alterând expresivitatea și emoția artistică, deseori înlocuite de anxietate și teamă.


Artiștii participanți în cadrul expoziției surprind prin creațiile lor implicarea în diferite micro-cosmosuri sociale, realizează o analiză subiectivă a rolului comunităților artistice/non-artistice în politica de recuperare din criza Covid-19 și a conflictelor recente.


Ana Maria Szollosi – “Open Door” (pictură pe hârtie); “Gated Nature”, “Untitled” (picturi pe pânză)
Gabriela Mateescu – “When I want to breathe fresh air I open the window” (video)
Gabriela Mateescu și Andrei Mateescu – “ISOLATION / FORWARD AROUND AND BACK” (instalație)
Ghenadie Popescu – “Funciarii (Deportări, 1946-1949)” (video), “Leukos. The Quickest Response” (sculptură)
Liliana Mercioiu-Popa – “De unde până unde se întinde persoana mea, unde încep ceilalți?” (instalație site-specific), “Imagini interioare – Perspectivă inversă” (video), “TRUE FALSE” (pictură pe pânză)
Matei Bejenaru – “De la A la C. Dispozitiv” (video)
Natalia Silaghi – “Indicatori de stres” (instalație site-specific), “I WANT TO FEEL THE NATURE” (instalație site-specific)


Proiectul “Community in the time of division” urmărește dezvoltarea unei rețele de suport în procesele de mobilitate, cercetare, creație și promovare artistică în domeniul artelor vizuale. Implicând artiști, organizații și instituții culturale din București, Timișoara, Iași și Chișinău, proiectul își propune articularea unor noi strategii pentru facilitarea accesului la creația de artă contemporană, prin activități de cooperare și co-producție.Producție: Căpitănescu St. Andreea PFA. Co-producție: Asociația 4Culture și WASP Studios
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Parteneri: Fundația Art Encounters Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Arte și Design, T-act/Centrul de Artă Contemporană și Studii Teoretice, AO Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași – Facultatea de Arte Vizuale și Design, Centrul de Fotografie Contemporană Iași.
Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Community in Solitude – exhibition presented in partnership with the Art Encounters Foundation, Timișoara, 15.09.2022 – 04.10.2022

 

Opening – 15.09.2022 – 18:00

 

Photo-video workshop coordinated by Matei Bejenaru, organized in partnership with the West University of Timișoara, Faculty of Arts and Design, September 14-15, 10:00-12:00

 

“Community in the time of division” presents to the public, between September 15 and October 4, 2022, at the headquarters of the Art Encounters Foundation in Timișoara, the exhibition “Community in Solitude”, curated by Andreea Căpitănescu, which includes works by Matei Bejenaru, Gabriela Mateescu, Andrei Mateescu, Liliana Mercioiu-Popa and Ghenadie Popescu, together with two young graduates of the West University of Timișoara, Ana Maria Szollosiand Natalia Silaghi.


In addition, on September 14 and 15, between 10:00 and 12:00, there will be a photo-video workshop coordinated by the artist Matei Bejenaru, at the headquarters of the Faculty of Arts and Design of the West University of Timișoara.


The exhibition “Community in Solitude” has as its central theme solitude and new forms of being together. In the face of forced isolation and as an immediate response to open aggression, invited artists develop physical and virtual spaces for meeting, dialogue, revolt and reflection. The exhibited works evoke a specific time and environment that marked our collective and individual social existence, altering artistic expressiveness and emotion, often replaced by anxiety and fear.


The participating artists in the exhibition capture through their creations the involvement in different social microcosms, they carry out a subjective analysis of the role of artistic/non-artistic communities in the policy of recovery from the Covid-19 crisis and recent conflicts.


Ana Maria Szollosi – “Open Door” (painting on paper), “Gated Nature”, “Untitled” (paintings on canvas)
Gabriela Mateescu – “When I want to breathe fresh air I open the window” (video)
Gabriela Mateescu and Andrei Mateescu – “ISOLATION / FORWARD AROUND AND BACK” (installation)
Ghenadie Popescu – “The Landed (Exiles, 1946-1949)” (video), “Leukos. The Quickest Response” (sculpture)
Liliana Mercioiu-Popa – “From where to where does my person extend, where do the others start?” (site-specific installation), “Inner Images – Reverse Perspective” (video), “TRUE FALSE” (canvas painting)
Matei Bejenaru – “From A to C. Device” (video)
Natalia Silaghi – “Stress Indicators” (site-specific installation), “I WANT TO FEEL THE NATURE” (site-specific installation)

 

“Community in the time of division” aims to develop a support network in the processes of mobility, research, creation and artistic promotion in the field of visual arts. Involving artists, organizations and cultural institutions from Bucharest, Timișoara, Iași and Chișinău, the project aims to articulate new strategies to facilitate access to contemporary art creation, through cooperation and co-production activities.

 

 

Production: Căpitănescu St. Andreea PFA. Co-production: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund: Art Encounters Foundation Timișoara, West University of Timișoara – Faculty of Arts and Design, T-act/Centre for Contemporary Art and Theoretical Studies, AO Association of Young Artists Oberliht, George Enescu National University of Arts Iași – Faculty of Visual Arts and Design, Centre of Contemporary Photography Iași.
Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.