let me slip into your sleeves (most days are better with a long walk)

let me slip into your sleeves (most days are better with a long walk)

18.05.2022 – 3.06.2022

Opening 18.05.2022, 18:00-21:00

WASP Working Art Space and Production str. Ion Minulescu 67-93

 

Ileana FAUR

Ioana GHEORGHIU

Irina BOTEA BUCAN & Jon DEAN

Kiki MIHUȚĂ

Lila PASSIMA

 

Curatoare: Irina BOTEA BUCAN

Project management & artistic concept: Andreea CĂPITĂNESCU

 

Camera-pânză urmează a fi cusută și tăiată. Fiecare poate să își ia o parte din ea dacă se întoarce. Doamna construiește un muzeu al ei, al nasturilor, cascadelor, munților și perlelor importante pentru ea. Nu am încredere totală în resturile-mostre de vis-a-vis. What is the consequence of silence. Am rupt fiecare leagăn în care m-am dat. Doliul decalat al lui Marion este în decalajul Danei. Nu pot să lucrez cu vidul, ci cu foarte-plinul, așa că am început să împletesc. În momentul acela, eram responsabilă cu resturile și capetele de ață. Ascultam fără vorbe și șoapte. Cusutul și descusutul, tăiatul și împărțitul: gestul coaserii cartografiază instabil teritoriul. Îl populează cu semne într-o pădure groasă volumetrică dată de firul după andrea. Lena în închisoare. What is the consequence of silence in prison? Experiența Lenei și experiența mamei. Ada începe cu dantelele din verandă. Două femei cântă. Eu fluier, iar moliile mănancă. Alte două femei trec una pe lângă cealaltă purtând aceeași rochie. Fără efort, una dintre ele fixează cadrul arhitectural cu mâinile goale proaspăt spălate. Ceremonia acvatică materială se amplifică la scara 1:10000 sub sticlă. Se configurează încet situații construite pe paravane mucalite. Am început să scriu de când am vorbit prima dată. Am învățat să fluier când mergeam la oi. Cusutul nu înghite teritorii ci orientează spre direcții posibile de mers și acțiune.

Neavând încredere în reflexie, care nu face decât să “disloce” “aceeași entitate într-un alt loc”, Haraway propune difracția ca metodă de înregistrare a istoriei interacțiunilor, interferențelor și diferențelor, constituindu-se ca o metaforă pentru un alt tip de conștiință critică. Această conștiință nu încearcă să găsească o reprezentare sau o oglindire autentică a unor entități pre-existente ci se angajează într-o continuă prezență performativă. Utilizând strategii difractive prin care reprezentaționalismul este înlocuit de performativitate, expunerea este rezultatul unei cercetări colective ce se intersectează cu practicile artistelor Ada Piștiner, Marion Baruch, Lena Constante și socioloagei Dana Diminescu. Subiectul și obiectul nu preexistă ci apar în timpul intra-acțiunilor (K. Barad). Metodologiile artistice și curatoriale au urmărit combinarea simbiotică a acțiunilor și impulsurilor colective cu cele personale, printr-o practică a dialogului și a lucrului în proximitatea celuilalt – cu rolurile curator-artist într-o dinamică fluidă, inseparabilă. 

(Irina Botea Bucan)

 

Expoziția include creații realizate în cadrul proiectului AA.Collective learning, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Producător: WASP STUDIOS 

Co-producție: Asociația 4Culture

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

www.waspmagazine.com

let me slip into your sleeves (most days are better with a long walk)

18.05.2022 – 3.06.2022

Opening 18.05.2022, 18:00-21:00

WASP Working Art Space and Production str. Ion Minulescu 67-93

 

Ileana FAUR

Ioana GHEORGHIU

Irina BOTEA BUCAN & Jon DEAN

Kiki MIHUȚĂ

Lila PASSIMA

 

Curator: Irina BOTEA BUCAN

Project management & artistic concept: Andreea CĂPITĂNESCU

 

The cloth-chamber will be sewn and cut. Everyone can take a part of it if they return. The woman is building a museum of her own, from the buttons, waterfalls, mountains and pearls important to her. I do not fully trust the sample-scraps over the road. What is the consequence of silence. I broke every swing that I used. Marion’s delayed mourning is in Dana’s decalage. I can’t work with the void, but only with the over-full, so I started braiding. In that moment I was in charge of scraps and thread-ends. I was listening without words or whispers. Sewing and unstitching, cutting and sharing: the sewing gesture unstably maps the territory. It populates it with signs and meanings in a rampant volumetric forest thickened by the thread behind the knitting needle. Lena in prison. What is the consequence of silence. Lena’s experience and my mom’s experience. Ada starts with the laces from the porch. Two women are singing. I whistle while moths are eating. Two other women walk past each other wearing the same dress. Effortlessly, one fixes the architectural frame with freshly washed bare hands. The material aquatic ceremony is amplified at a scale of 1:10000 under the glass. Situations are slowly being configured on cheeky screens. I started to write after we first talked. I’ve learned how to whistle when I was with the sheep. Sewing does not swallow territories but orientates towards possible directions for walking and action.

 

Skeptical of reflection, which only “dislocates the same entity elsewhere”, Haraway proposes diffraction as a method of recording the history of interactions, interferences, constituting a metaphor for a different kind of critical consciousness. This consciousness does not try to find an authentic representation of pre-existing entities, but engages in a continuous performative presence. Using diffractive strategies in which representationalism is replaced by performativity, the exhibition is the result of a collective research that intersects with the practices of artists Ada Piștiner, Marion Baruch, Lena Constante and the sociologist Dana Diminescu. The subject and object do not pre-exist but appear during the intra-actions (K. Barad). Artistic and curatorial methodologies aimed at symbiotically combining the collective actions and impulses with the personal ones, through the practice of dialogue and working in the proximity of the other; with the roles of curator -artist in a fluid, entangled dynamic.

(Irina Botea Bucan)

 

The exhibition includes works created within the project AA.Collective learning, co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.

 

Production: WASP STUDIOS

Co-production: 4Culture Association

 

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

 

www.waspmagazine.com