Transsystemic Signals 2.0 w/ Ciprian Făcăeru & Andrei Raicu, 7-28 iulie

 
Transsystemic Signals 2.0 (Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu)
7 – 28 iulie
Artist talk + Opening installation: 7 iulie, 19:00-22:00
WASP Working Art Space and Production
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
ACCESUL ESTE GRATUIT
 
 
Eveniment organizat în cadrul Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1
 
Transsystemic Signals 2.0 explorează potențialul inovativ-creativ al uneltelor și metodelor oferite de noile media cu scopul de a reconecta simbolic diferitele straturi și fragmente de realitate distribuite organic în spațiul fizic, virtual și imaginar.
Proiectul interdisciplinar urmărește un proces creativ iterativ ce continuă experimentul dezvoltat în prima etapă 1.0 ce a arhivat digital și explorat relația dintre spațiul construit urban și vegetația spontană ca exponent al faunei naturale.
În cadrul laboratorului Exploring Plurealities va fi dezvoltată instalația audio-vizuală interactivă Transsystemic Signals 2.0 introduce noi variabile în universul transsystemic și explorează prezența corporală din prisma artelor performative în contextul noilor tehnologii interactive, realitatea virtuală și mixtă.
 
Idee, concept, autori: Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu
Co-autori și performeri: Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru, Georgiana Ghergu
 
Simpozionul EXPLORING PLUREALITIES #1 aduce laolaltă artiști cu viziuni contemporane incluzive la nivel artistic, politic si socio-cultural, creatori pluridisciplinari și tematici de actualitate la nivel local și european. Dezvoltând cadrul ideal pentru o expunere și vizibilitate crescută și urmărind dezvoltarea audienței prin noi formate și spații de expunere a creațiilor artistice contemporane, 4Culture își propune conectarea participanților implicați în proiect și activarea de noi publicuri.
În cadrul simpozionului vor fi organizate o masă rotundă cu artiștii participanți, parteneri și reprezentanți ai presei, două întâlniri ‘artist talk’ ce vor introduce publicului practicile abordate de către artiștii invitați: relația dintre cuvânt, memorie și corp – teme recurente în creația artistei Mette Edvardsen (Time has fallen asleep in the afternoon sunshine) și relația dintre artele performative și noile tehnologii media, cu Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu, coordonatori ai laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr, respectiv a instalatiei Transsystemic Signals 2.0.
Simpozionul va găzdui producția “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” de Mette Edvardsen, într-o versiune nouă ce include și participanți din România, precum și instalația Transsystemic Signals 2.0 rezultată în urma laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr, coordonatori Ciprian Făcăeru (cercetator AR) și Andrei Raicu (sound-artist).
Curatoare: Andreea Căpitănescu
 
Despre proiectul EXPLORING PLUREALITIES:
Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid.
Proiectele 4Culture au o dimensiune europeană, potențial de multiplicare a rezultatelor și o expunere publică de anvergură. Prin activitatea PERSPECTIVES IN MOTION din cadrul proiectului EXPLORING PLUREALITIES, propunem două simpozioane și o platformă digitală, ce vor capacita resursele 4Culture și ale partenerilor săi și vor asigura o diseminare a producțiilor realizate către noi audiențe pentru artele contemporane performative – dans, performance, și artele vizuale ( instalații, proiecte new media și artă digitală).
 
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 963.612 lei (195.288,49 euro)
Durată: 24 luni
www.exploringplurealities.com
www.4culture.ro
www.metteedvardsen.be
 
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
 
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.
Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro
 
Promotor proiect: ASOCIATIA 4 CULTURE
Partener proiect: METTE EDVARDSEN (Norvegia)
Parteneri locali Simpozion EXPLORING PLUREALITIES #1: Cărturești Verona, WASP Working Art Space and Production.
Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

https://vimeo.com/725175699
 
Transsystemic Signals 2.0 (Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu)
July 7 – 28
Artist talk + Opening installation: July 7, 19:00-22:00
WASP Working Art Space and Production
 
Free entrance
 
Event organized within EXPLORING PLUREALITIES Symposium #1
 
Transsystemic Signals 2.0 explores the innovative-creative potential of the tools and methods offered by the new media in order to symbolically reconnect the different layers and fragments of reality distributed organically in the physical, virtual and imaginary space.
The interdisciplinary project aims at an iterative creative process that continues the experiment developed in the first stage 1.0 that digitally archived and explored the relationship between urban built space and spontaneous vegetation as an exponent of natural fauna.
In laboratory #1 – New technologies and young audiences, within the Exploring Plurealities project, the interactive audio-visual installation Transsystemic Signals 2.0 was developed, which introduces new variables in the transsystemic universe and explores the body presence in terms of performing arts in the context of new interactive technologies, virtual and mixed reality.
 
Idea, concept, authors: Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu
Co-authors and performers: Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru, Georgiana Ghergu
 
EXPLORING PLUREALITIES #1 Symposium brings together artists with inclusive contemporary visions at an artistic, political and socio-cultural level, multidisciplinary creators and current topics at a local and European level. Developing the ideal framework for an increased exposure and visibility and aiming at audience development through new formats and exhibition spaces for contemporary artistic creations, 4Culture aims to connect the participants involved in the project and activate new audiences.
During the symposium, a round table will be organized with the participating artists, partners and media representatives, two ‘artist talk’ meetings that will introduce the public to the practices addressed by the guest artists: the relationship between word, memory and body – recurring themes in the creation of the artist Mette Edvardsen (Time has fallen asleep in the afternoon sunshine) and the relationship between the performing arts and new media technologies, with Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu, the coordinators of laboratory #1 – New technologies and young audiences, respectively of the Transsystemic Signals 2.0 installation.
The symposium will host the production “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” by Mette Edvardsen, in a new version that includes participants from Romania, as well as the installation Transsystemic Signals 2.0 resulting from laboratory# 1 – New technologies and young audiences, coordinators Ciprian Făcăeru (AR researcher) and Andrei Raicu (sound artist).
Curator: Andreea Căpitănescu
 
About EXPLORING PLUREALITIES:
By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims to develop the audience and support contemporary art creators in Romania, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution – job shadowing and mentoring, the project implemented by the 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.
4Culture projects have a European dimension, the potential to multiply the results and a large public exposure. Through the PERSPECTIVES IN MOTION activity within the EXPLORING PLUREALITIES project, we propose two symposia and a digital platform, which will enable the resources of 4Culture and its partners and will ensure a dissemination of productions made for new audiences for contemporary performing arts – dance, performance, and visual arts (installations, new media projects and digital art).
 
Amount of non-reimbursable financing (85% EEA Grant and 15% national budget): 963,612 lei (195,288.49 euros)
Duration: 24 months
 
Project financed by the EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.
 
EEA grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities in Europe and strengthening bilateral relations between donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltic States.
The three donor countries are cooperating closely with the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. The donors have provided € 3.3 billion through the consecutive grant scheme between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, EEA grants amount to € 1.55 billion. More information on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro
RO-CULTURE is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The budget of the Program is approximately 34 million euros. More details are available on www.ro-cultura.ro
 
Project promoter: ASOCIATIA 4 CULTURE
Project partner: METTE EDVARDSEN (Norway)
Partners of the Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1: Cărturești Verona, WASP Working Art Space and Production.
Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă